Monday, January 13, 2014

من فكر مي كردم باهوشم ! اما خطرات procreation را نفهميده بودم ... و آزادي ام را از دست داده ام ... و زندانبان عزيز تر است از جان ... اگر نه از آزادي.
Post a Comment