Thursday, February 27, 2014

استانهای من و یاشار یوسف و بابا جانش:

معمولاً هر شب پدرش حدود ساعت 9 می اید. کمک می کند که فلاس بزند دندانهایش را و مسواک. برایش کتاب می خواند. و بعد می رود.
روی تخت کنار هم خوابیده اند. و بابایش برایش داستان شبش را می خواند.
مرتب از پدرش سوال می کند. جالب است سوالهایش: «بابا استرویدها می توانند دایره هم باشند؟!»
من از آشپزخانه می پرسم: «مگر استرویدها چه شکلی اند؟!»
می گوید: «اِم .. اِم ... فک می کنم دایره نیستند .. بیضوی اند!»

وارد اتاق می شوم. می گویم: My two favorite Men are sleeping here!
و بلافاصله می زنم زیر خنده ... می گویم:
ببخشید اشتباه شد ...  Two of my favorite men are sleeping here
Post a Comment