Monday, March 10, 2014

از كوچك بودن بپرهيزم ...
به چيزهايي فكر مي كنم كه حسي از وسعت دارند ... در تنگناي ارتباطم با طبيعت ... و با تو
Post a Comment