Monday, March 17, 2014

برشت اگر ایرانی بود .. مهاجر بود ... و اخرهای اسفندماه تو امریکای شمالی اسیر بود .. به جای این

حتی نفرت از حقارت نیز
آدم را سنگدل می کند.
حتی خشم بر نابرابری هم
صدا را خشن می کند.
آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم
خود نتوانستیم مهربان باشیم.
اما شما وقتی به روزی رسیدید
که انسان یاور انسان بود
درباره ما
با رأفت داوری کنید !

یه شعر می گفت که:

حتی بیزاری از سانتیمانتالیزم وطنی
ادم را سانتیمانتالیست می کند
شما وقتی به روزی رسیدید
که خاور اینور و اونور و میانه انقدر فاکد اپ نبود
که ملت سرزمین خودشان را ول کنند بروند ینگه ی دنیا
درباره ی ما سفره چینان عید و ابَلفَضل
با رأفت داوری کنید !
Post a Comment