Wednesday, April 2, 2014

مديحه خواني در فرهنگ ما نهادينه است.
ترديد داري؟
مقالات و پستهاي scholar هاي ايراني در امريكا را در باب سرمايه داري و ليبرال دمكراسي بخوان.
براي انكه بهتر موضوع روشن شود تحليلهايي را از انها بخوان در دوران فروپاشي بازار market meltdown در سال٢٠٠٨ يا ٢٠٠٩.
در حالي كه متفكرين غربي كاپيتاليسم مشغول تحليل و نقد و بررسي سيستم سرمايه داري بودند مدل ايراني بي وفقه مشغول مديحه خواني بود!

از خودم شاكي ام كه چرا مجموعه اي از انها را save نكردم.
Post a Comment