Wednesday, April 30, 2014

درسهای من به یاشار یوسف- سیاست

دیکتاتوری: سیستمی که در آن حکومت مستقیما پدر مردم ان سرزمین را در می اورد
دمکراسی: سیستمی که در ان حکومت مستقیم یا غیر مستقیم پدر مردم سرزمینهای کشورهای تحت سیستم دیکتاتوری را در می اورد
Post a Comment