Wednesday, June 18, 2014

شايد عجيب نيست كه ادمهايي معمولا مي توانند ادم را به شدت از خودشان نااميد كنند كه ادم خيلي به شدت بهشان اميد بسته است.
Post a Comment