Saturday, June 21, 2014

زندگی کردن در شهری که در دامنه ی کوهی نیست ... مثل زندگی کردن با جفت اما بدون عشق است

مرگ بر تورنتو
Post a Comment