Tuesday, July 29, 2014

خوشگلي هاتو از من پنهان مي كني؟
من ... عصر يكشنبه ... دراز روي مبل هميشه. .. در تورنتو ... به شهري كه از ان دور مانده ام.

No comments: