Saturday, August 2, 2014

شيرين تويي .
.. خسرو و فرهاد بر درگاهت
به عشق ، به عبادت.
ان صخره در دل كوه منم
كه نقش تو جاودانه بر من رقم خورده است.
با تيشه اي از جنس اندوه.

No comments: