Tuesday, August 5, 2014

ياشار دارد با ادوين بازي مي كند. ادوين پسري چيني است كه مادر و پدرش او را با تربيت سنگين كليسايي بار مي اورند.
مي شنوم كه راجع به خدا صحبت مي كنند. ادوين از قدرت خدا حزف مي زند و ياشار سوال پيچش مي كند. اينرا كه مي شنوم از خنده روده بر مي شوم.
ادوين: خدا هرگز نمي ميرد!
ياشار: خوب اگر همه ي انرژي اش را از دست بدهد چي؟

فيزيك در تقابل با متافيزيك!!
Post a Comment