Monday, August 4, 2014

جمله ی زیبایی در توییتر خواندم:
من در هراس از مرگ خودم نیستم .. من برای خودم سیستمی تعریف کرده ام و زندگی می کنم .. این هراس، از جان دادن دیگران است ... در مقابل چشمانم.
Post a Comment