Sunday, November 9, 2014

نوشته است: "چقدر حال و هوای وبلاگت با صفحه ی فیسبوکت متفاوت هستند. انقدر که به سختی می شود باور کرد اینها نوشته های یک فرد هستند."
.
.
.
خودم سری به وبلاگم زدم. یکی از لیلاها انجاست ... یکی اینجا. بقیه ویلانند.
Post a Comment