Sunday, November 9, 2014

هاهاها نوشته است: " داعش برای شما تصویر می کند چقدر یک چاقو غیرمتمدانانه و بربرانه است وقتی از ان در جلوی دوربین برای بریدن سر یک انسان بی دفاع استفاده می شود؛ در مقایسه با بمبها و موشکها و هلیکوپترهای مسلح به مسلسلی که در جایی بدون دوربین، توسط بوروکرات های عطر زده ی هشیار برای کشتار وحشیانه ی صدها و هزاران انسان بی دفاع استفاده می شوند!!"

Post a Comment