Monday, January 19, 2015

نقطه به نقطه ي جاهايي كه از تو زخم نخورده ام درد مي كنم ...
Post a Comment