Saturday, January 3, 2015

سکوت مان سرشار از طنین مکرر و محو آن است که نباید گفته می شد ... آن است که فراموش نمی شود.
Post a Comment