Monday, February 16, 2015

برای من جالب است که شلیک کردن و کشتن سه دانشجوی مسلمان در امریکا .... یا کشته شدن مرد مسلمانی که شکمش به دست یک فرانسوی جلوی چشم بچه اش پاره پاره می شود، آنهم تنها به دلیل "مسلمان بودن"، در ما واکنشی ایجاد نمی کند (مقایسه کنیم با کشته شدن چند روزنامه نگار به دلیل مثلا "نقد باورهای دینی یا مذهبی یا گروهی")
من فکر می کنم سکوت مردم اروپا در مقابل کشتار بیرحمانه و علنی یهودیان در دوران رشد فاشیسم هم از همین جا می امد. از"ما".
Post a Comment