Monday, December 9, 2013

حال گرگي را دارم كه پايش توي تله گير كرده است ... و تنها با بريدن پايش رها مي شود ...
و زوزه مي كشم.
ااوووووووووو
و زوزه مي كشم.
زخمهايمان را شايد دوست مي داريم اما این از دردشان نمي كاهد.
اااااوووووووووو
Post a Comment