Saturday, May 31, 2014

همه چيز در جهان امروز با brand يا همان چيزي كه در ايران بهش مي گوييم "مارك" فروش مي رود. نائومي كلاين نوسنده ي Shock Doctrine كتاب معروفي دارد به نام No logo كه موضوعش گلوبالايزيشن و عملكرد امپرياليسم در كشورهاي محروم و مفهوم و نقش brand است.

بلايي كه سر ما اورده اند به نظر من اين است كه براي "سرمايه داري جهاني" در زشت ترين و خشن ترين چهره اش، همان كه خودش را با جنگ و كودتا و ايجاد خشونتهاي محلي و منطقه اي گسترش مي دهد Brand تازه اي به نام "ليبرال دمكراسي" در اورده اند ... و ناگهان همه خشونت باورنكردني صد سال گذشته را فراموش كرده اند و دم در سازمانها و establishment هاي فروشنده صف كشيده اند به خريد ان.

It is all about branding.
Post a Comment