Friday, December 5, 2014

همیشه ی امروز .. با همیشه ی دیروز مفاهیمی کاملن متفاوت هستند.
 حتی همیشه هم هر روز تغییر می کند.

Post a Comment