Friday, February 13, 2015

تورنتو یخبندان است
من قرار داد را با شرکت ساختمانی در سانفرانسیسکو امضا کرده ام
بلیط خریده ام
خانه را جمع کرده ام
چمدان ها اینطرف و انطرف ریخته اند
و تورنتو یخبندان است
منفیِ نمی دانم چندین درجه

نامه ی ویزا هنوز نیامده است ... و خوب هنوز هر چیزی ممکن است.
من و تورنتو در چشمان هم نگاه می کنیم
سرد
یکی این بازی را خواهد باخت.
Post a Comment